bạn có biết tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017 | Sản xuất: Unknown
Tiền lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng theo mức lương. Căn cứ vào kết quả làm việc trong một năm, doanh nghiệp sẽ thưởng cho người lao động. Tên gọi là lương tháng 13 nhưng doanh nghiệp bắt buộc phải căn cứ vào lợi nhuận trong năm đó và mức độ hoàn thành công việc của Người lao động để có thể trích thưởng. Vì thế, mức lương tháng 13 được căn cứ vào lợi nhuận, chứ không căn cứ vào mức lương hàng tháng của người lao động.

Tham khảo: dịch vụ kế toán trọn gói

Vậy tiền lương tháng 13 được quy định như thế nào? Kế toán tại Hà Nội xin chia sẻ với các bạn bài viết: Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

1. Theo Luật lao động
Theo điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định về “Tiền thưởng” như sau:
– Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.
– Quy chế thưởng do DN quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định như sau:
– Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.
–  DN có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

2. Theo chính sách thuế
 Theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:
– Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:
– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Như vậy:
a/Tiền lương tháng 13 ( hay tháng 14, 15…) là một khoản tiền thưởng, được tính vào chi phí được trừ, nếu khoản thưởng đó được ghi ở  một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:
– Hợp đồng lao động
– Thoả ước lao động tập thể
– Quy chế tài chính
– Quy chế thưởng

b/ Tiền lương tháng 13 phải phù hợp với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Sau khi trích lương, không được làm ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của doanh nghiệp
Tiền lương tháng 13 không bị giới hạn như tiền lương, tiền công trong tháng làm việc bình thường. Có thể không bằng một tháng lương bình quân, nhưng cũng có thể bằng nhiều tháng lương của người lao động, tùy theo kết quả  kinh doanh của doanh nghiệp

c/ Tiền lương tháng 13 phải chịu thuế TNCN.
– Khi trích lương tháng 13, doanh nghiệp được trích vào chi phí của năm báo cáo.
– Khi chi trả lương tháng 13, tuỳ vào thời điểm chi trả để tính thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động vào năm báo cáo hay năm sau.

Ví dụ :
Trích lương tháng 13 của năm 2015:
Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của năm 2015
Nếu doanh nghiệp chi cho người lao động vào năm 2015 thì tiền lương tháng 13 được tính gộp vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2015
Nếu doanh nghiệp chi cho người lao động vào năm 2016 thì tiền lương tháng 13 được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2016

 3. Hạch toán

Tìm hiểu: dịch vụ kế toán quận 5

Khi trích thưởng, trích lương tháng 13 :
Nợ TK 642,154, 622
      Có TK 334, 338
Khi trả thưởng, khấu trừ thuế TNCN :
Nợ TK 334, 338
Có TK 111,112, 3335

Mail Facebook Google twitter
Từ khóa:
bạn có biết tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? bạn có biết tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?
910 1

Bài viết bạn có biết tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?